LED AR111

16AR111/LED/930/F25/DIM/EC 12V 6/1FB

Order code: 552422