LED AR111

16AR111/LED/927/F25/DIM/EC 12V FB 6/1

Order code: 552414